Jeśli dekla­ru­jesz zakres pozo­wa­nia to jest on obo­wią­zu­ją­cy. Nie przyj­mu­ję tłu­ma­cze­nia, że „zazna­czy­łam akt, ale nie dzi­siaj, może się kie­dyś zde­cy­du­ję…”. Jeśli zazna­czasz „akt” czy „nagość zakry­tą” to jest to decy­zja wiążąca.
Akt, to pozo­wa­nie nago – bez ubrania
„Nagość zakry­ta”, to NIE bie­li­zna zakry­ta. Są to zdję­cia, na któ­rych model­ka jest nago, ale czę­ści intym­ne jej cia­ła są przy­kry­te lub niewidoczne