Project Description

Kil­ka zdjęć z nasze­go łazi­ko­wa­nia w oko­li­cach Ulu­cza. Pięk­na doli­na Sanu, inte­re­su­ją­ca archi­tek­tu­ra sakral­na. Cer­kwie w Ulu­czu i Dobrej i kil­ka kapli­czek na tra­sie wędrówki.