Fotografie ludzi często wywierają na oglądających większe wrażenie niż inne zdjęcia. Dobre zdjęcie portretowe musi oddać nie tylko zewnętrzny wygląd modela. Powinno być zarazem jego wizualną biografią. Uchwycić charakter osoby pozującej, wskazywać na jej wyjątkową osobowość.

John Hed­ge­coe

Szu­kam oso­bo­wo­ści. Powie­dział­bym nawet, że dla mnie ta oso­bo­wość powin­na być domi­nu­ją­ca w cza­sie pozo­wa­nia. Począt­ku­ją­ce model­ki, choć i śred­nio­za­awan­so­wa­nym się to zda­rza, mają dużą trud­ność w poka­za­niu emo­cji, nastro­ju czy klimatu.

U mode­lek, któ­re zetknę­ły się z aktor­stwem nie ma z tym pro­ble­mu. One to po pro­stu zagra­ją. Inna spra­wa jest wte­dy, gdy model­ka z aktor­stwem nie mia­ła stycz­no­ści. Wte­dy pozo­sta­je poszu­ka­nie w niej tego cze­goś oso­bi­ste­go. Czę­sto mi się zda­rza, że w cza­sie roz­mo­wy z model­ką widzę wspa­nia­łą mimi­kę, róż­ne nastro­je prze­la­tu­ją jej przez twarz, a jak tyl­ko sta­nie naprze­ciw apa­ra­tu wszyst­ko to zni­ka. Pozo­sta­je wte­dy roz­ma­wiać z model­ką w cza­sie pozo­wa­nia. Spró­bo­wać w jakiś spo­sób wywo­łać te emo­cje, któ­re w niej są.

Wie­le lat temu roz­ma­wia­łem z wybit­nym akto­rem i to co dora­dził­by modelkom:
…jeśli masz wejść w okre­ślo­ny kli­mat, to przy­po­mnij sobie jakąś sytu­ację ze swo­je­go życia, zamknij na chwi­lę oczy i postaw się w niej ponow­nie. Radość — przy­po­mnij sobie świet­nie zda­ny egza­min, cudow­ny pre­zent itp. rze­czy, któ­re wywo­ła­ły wte­dy Two­ją radość. Potrze­ba na sesji stra­chu, lęku — znajdź w swo­im życiu sytu­ację kie­dy się bałaś. itd. …

Ja te nastro­je chcę widzieć na sesji. Jeśli może Ci to pomóc to możesz na mnie wrzesz­czeć, pła­kać, uwo­dzić mnie itp. Pokaż mi jaka jesteś nie tyl­ko w tym cie­le­snym wymiarze.