Tak mnie kie­dyś naszło jak wyglą­da zatrzy­ma­ny dym. Zaba­wa pro­sta — papie­ros, kadzi­deł­ko lem­py usta­wio­ne bli­sko i na małą moc żeby do mini­mum skró­cić cza­sy bły­sku. Kil­ka kolo­ro­wych fil­trów. Efek­ty poniżej.