Wypożyczalnia NARNIA

Krosno, ul. Okrzei 56,
tel. 662 405 285

Ogrom­ny wybór kre­acji dla dzie­ci i doro­słych. Mnó­stwo dodat­ków i akce­so­riów. Pole­cam na wszel­kie impre­zy ale też jako sty­li­za­cje na sesje foto­gra­ficz­ne. Gosia zawsze dora­dzi, pomo­że i wybierze.