Zasady współpracy

/Zasady współpracy
Zasady współpracy2017-02-06T18:58:26+01:00

Zasady współpracy w pytaniach i odpowiedziach

Jestem nie­peł­no­let­nia — czy mogę liczyć na sesję?2013 – 07-22T19:22:17+02:00

Jeśli jesteś nie­peł­no­let­nia to wyma­gam pisem­nej zgo­dy na sesję i publi­ka­cję zdjęć z sesji pod­pi­sa­nej przez rodzi­ca lub praw­ne­go opie­ku­na. Wzór takiej zgo­dy pod­sy­łam mailem.

Czy mogę wrzu­cić zdję­cia na fejs­bucz­ka?2013 – 07-22T19:21:07+02:00

Jeśli zgod­nie z usta­le­nia­mi możesz wyko­rzy­sty­wać zdję­cia z sesji do celów nie­ko­mer­cyj­nych to pamię­taj, że MUSZĄ być pod­pi­sa­ne zgod­nie z wyma­ga­nia­mi auto­ra. NIE WOLNO ci w jaki­kol­wiek spo­sób w te zdję­cia inge­ro­wać (obra­biać, kadro­wać itp.). Możesz co naj­wy­żej zmniej­szać je dosto­so­wu­jąc do wymo­gów kon­kret­ne­go ser­wi­su inter­ne­to­we­go. Doty­czy to każ­de­go serwisu.

Ile zdjęć dosta­nę z sesji2013 – 07-22T19:19:23+02:00

Z sesji dosta­niesz uzgod­nio­ną licz­bę zdjęć w okre­ślo­nej for­mie i w uzgod­nio­nym ter­mi­nie. Nie proś o wię­cej, nie poga­niaj mnie.

Zakres pozo­wa­nia2013 – 07-22T19:16:24+02:00

Jeśli dekla­ru­jesz zakres pozo­wa­nia to jest on obo­wią­zu­ją­cy. Nie przyj­mu­ję tłu­ma­cze­nia, że „zazna­czy­łam akt, ale nie dzi­siaj, może się kie­dyś zde­cy­du­ję…”. Jeśli zazna­czasz „akt” czy „nagość zakry­tą” to jest to decy­zja wiążąca.
Akt, to pozo­wa­nie nago – bez ubrania
„Nagość zakry­ta”, to NIE bie­li­zna zakry­ta. Są to zdję­cia, na któ­rych model­ka jest nago, ale czę­ści intym­ne jej cia­ła są przy­kry­te lub niewidoczne

Czy mogę przy­je­chać z … kole­żan­ką, chło­pa­kiem, cio­cią2013 – 07-22T19:14:51+02:00

Nie przy­wo­zi­my na sesję „obsta­wy” chy­ba, że uzgod­ni­li­śmy to wcze­śniej. Oczy­wi­ście może Cię ktoś przy­wieźć i ode­brać z sesji. Te regu­ły nie doty­czą mode­lek poni­żej 16 lat.

Jak mam doje­chać, nie zgi­nąć itp. roz­ter­ki2013 – 07-22T19:18:18+02:00

Zawsze poda­ję model­ce jak ma do mnie doje­chać lub lub w zależ­no­ści od tego skąd przy­jeż­dża uma­wiam się w okre­ślo­nym miej­scu i odbie­ram model­kę z auto­bu­su, busa, pocią­gu itp.

Przy­jeż­dżaj na sesję punk­tu­al­nie zgod­nie z wcze­śniej­szy­mi uzgod­nie­nia­mi. Jeśli z przy­czyn loso­wych nie możesz przy­je­chać, lub się spóź­nisz to mnie o tym poin­for­muj. Numer tele­fo­nu do mnie jest na stro­nie i zawsze moż­na zadzwo­nić lub wysłać wia­do­mość. Wymów­ki typu: zaspa­łam, coś mi wypa­dło nie są dla mnie wiarygodne.

Jeśli się wyda­rzy­ło coś co może prze­szko­dzić w wyko­na­niu zapla­no­wa­nych zdjęć (upa­dek na śli­skim i w związ­ku z tym sinia­ki, jakieś uczu­le­nie itp.) to daj mi znać i zoba­czy­my czy jest sens spo­tka­nia się w tym ter­mi­nie. Ewen­tu­al­nie usta­li­my inny.

Co to jest TFP2013 – 07-22T19:08:14+02:00

Time for print — Pozo­wa­nie za zdję­cia z dużym naci­skiem na pozo­wa­nie. Jeśli nie masz za sobą żad­nej pro­fe­sjo­nal­nej sesji to na 99% nie potra­fisz pozo­wać. Dla­cze­go miał­bym Ci zro­bić sesję TFP. Prze­ko­naj mnie.

Leave A Comment