Poszu­ku­ję modelek/kobiet do reali­za­cji kil­ku zle­ceń. Jeśli jesteś atrak­cyj­ną kobietą/dziewczyną i speł­niasz poszcze­gól­ne wyma­ga­nia to napisz do mnie. Na eta­pie wstęp­nym nie wyma­gam duże­go doświad­cze­nia ale jeśli tako­we posia­dasz to będzie nam się łatwiej pracowało.
Wyma­ga­nia do poszcze­gól­nych projektów:

KALENDARZE na 2014 r.:
model­ki — wiek: tyl­ko oso­by pełnoletnie;
wzrost min. 170 cm, obwód talii nie wię­cej niż 62 cm, obwód bio­der nie wię­cej niż 88 cm;
zakres pozo­wa­nia: bie­li­zna, strój kąpielowy.

OBRAZY:
model­ki — wiek: tyl­ko oso­by pełnoletnie;
har­mo­nij­na, zgrab­na budo­wa ciała;
zakres pozo­wa­nia: akt, nagość zakryta.

KATALOGI:
model­ki — wiek: dowol­ny ale w przy­pad­ku nie­peł­no­let­nich wyma­ga­na umo­wa pod­pi­sa­na przez praw­ne­go opiekuna;
har­mo­nij­na, zgrab­na budo­wa ciała;
zakres pozo­wa­nia: co naj­mniej strój kąpielowy.

ZDJĘCIA NA SERWISY STOCKOWE:
mode­le i model­ki — wiek: tyl­ko oso­by pełnoletnie;
har­mo­nij­na, zgrab­na budo­wa ciała;
zakres pozo­wa­nia: akt, nagość zakry­ta, bielizna.

PROJEKTY WYSTAWOWE:
wiek: dowol­ny ale w przy­pad­ku nie­peł­no­let­nich wyma­ga­na umo­wa pod­pi­sa­na przez praw­ne­go opiekuna;
zakres pozo­wa­nia: dowol­ny ale im więk­sza dys­po­zy­cyj­ność tym lepiej;
odpor­ność na sza­lo­ne pomy­sły (oble­wa­nie wodą, wysma­ro­wa­nie cze­ko­la­dą, błot­ko itp. fanaberie) :