Pozu­je: Lena

Maki­jaż: METAMORFOZA Edy­ta Fiołek

Sty­li­za­cje i dodat­ki: NARNIA Mał­go­rza­ta Niko­dy, Sabi­na Kwolek

Referencje:

Gorą­co pole­cam Andrze­ja. Słow­ny kon­kret­ny facet, któ­re­mu moż­na zaufać. Nauczy Was grać przed obiek­ty­wem, da świet­ne rady i nakar­mi pysz­nym obiad­kiem 🙂 Sesja z nim to wspa­nia­ła przy­go­da i czy­sta przyjemność.”
malut­ka­cho­le­ra, model­ka malutkacholera
Andrzej to praw­dzi­wy pro­fe­sjo­na­li­sta. Jako pierw­szy poka­zał mi, o co napraw­dę cho­dzi w mode­lin­gu. Dał mi wie­le cen­nych rad. Sesje u nie­go to czy­sta przy­jem­ność, a jeśli cho­dzi o sty­li­za­cje, to nie moż­na narze­kać na mono­to­nię! :)
Pole­cam współ­pra­cę z Andrze­jem! Na sesjach z nim nie moż­na sie nudzić, zawsze dzie­je się coś cie­ka­we­go, a do tego nigdy nie bra­ku­je psy­cho­lo­gicz­nych roz­mów, któ­re tak uwiel­biam. Był moim pierw­szym foto­gra­fem i wie­le mnie nauczył. Efek­ty są rewelacyjne:)”
A. Z. Chmiel, Red­cat
Uda­na współ­pra­ca, któ­rą będę miło wspo­mi­nać. Zde­cy­do­wa­nie Andrzej to foto­graf, któ­ry wie­le zro­bi, aby poka­zać na zdję­ciach emo­cje. Otwar­ty na nie­stan­dar­do­we rze­czy, kon­kret­ny i słow­ny. A do tego jest god­ny zaufa­nia, co dzia­ła na duży plus.”
Mil­ky, Mil­ky
Prze­mi­ły foto­graf z pasją. Robi wszyst­ko, by zdję­cia wyszły jak naj­le­piej. Pro­fe­sjo­na­li­sta w każ­dym calu, ma ślicz­ne­go kota xD”
Alek­san­dra A., Alek­san­dra Antas
Bar­dzo doświad­czo­ny foto­graf, prze­sym­pa­tycz­ny! Dużo uczy, a zdję­cia mówią same za sie­bie. Wszyst­ko odby­wa się bez stre­su. Jak naj­bar­dziej polecam!!”
Mag­da­le­na K..
Jestem bar­dzo zado­wo­lo­na z współ­pra­cy, świet­ny foto­graf, pełen pro­fe­sjo­na­li­zmu. bar­dzo miły i słu­ży rada­mi. Jak naj­bar­dziej polecam! :)”
Jolan­ta L.., Jolan­ta L. Modelka
Pan Andrzej to zna­ko­mity foto­graf, któ­ry wie cze­go chce i wie w jaki spo­sób to osią­gnąć. Zna­ko­mita atmos­fera na sesji plus zaba­wa daje świet­ne efek­ty pra­cy. Foto­graf god­ny pole­ce­nia i zaufania”
Wero­ni­ka, Wero­ni­ka Modelka