Z sesji dosta­niesz uzgod­nio­ną licz­bę zdjęć w okre­ślo­nej for­mie i w uzgod­nio­nym ter­mi­nie. Nie proś o wię­cej, nie poga­niaj mnie.