Project Description

Pierw­sza sesja z Wero­ni­ką i pew­nie nie ostat­nia. Uro­cza mło­da kobie­ta z chy­ba wro­dzo­nym talen­tem do pozo­wa­nia. Nic przy­pad­ko­we­go, wszyst­ko prze­my­śla­ne i czytelne.