© Andrzej Skibicki

© Andrzej Skibicki

© Andrzej Skibicki

© Andrzej Skibicki

© Andrzej Skibicki

© Andrzej Skibicki

O mnie

O mnie
O mnie2017-02-06T20:54:55+01:00

Andrzej SkibickiAndrzej Skibicki — fotograf

uro­dzo­ny w 1959 roku,
obec­nie właściciel
Pra­cow­ni Wydaw­ni­czo-Foto­gra­ficz­nej APLA.

Foto­gra­fu­je już ponad 35 lat.

Miło­śnik gór, jaskiń, pie­szych wędró­wek i… pięk­nych kobiet.

Autor wystaw i ilu­stra­cji do wie­lu ksią­żek i albumów

Poszu­ku­ję modelek/kobiet do reali­za­cji kil­ku zleceń

Jeśli jesteś atrak­cyj­ną kobietą/dziewczyną i speł­niasz poszcze­gól­ne wyma­ga­nia to napisz do mnie. Na eta­pie wstęp­nym nie wyma­gam duże­go doświad­cze­nia ale jeśli tako­we posia­dasz to będzie nam się łatwiej pracowało.

Wyma­ga­nia do poszcze­gól­nych projektów:

wię­cej

Sesje pry­wat­ne, oko­licz­no­ścio­we, pamiątkowe

OLYMPUS DIGITAL CAMERA” />

Wyko­nu­je­my rów­nież sesje pry­wat­ne, rodzin­ne na zamó­wie­nie. Tema­ty­ka zgod­nie z wyma­ga­nia­mi klien­ta. War­to mieć uwiecz­nio­ną mło­dość, rado­sne chwi­le. A jeśli war­to to powin­no być to dobrze wyko­na­ne. Zapew­nia­my dosko­na­łą jakość i podej­mie­my się nawet wyma­ga­ją­cych projektów.
Współ­pra­cu­ję ze świet­ny­mi sty­li­sta­mi i wizażystkami.

wię­cej

Repor­ta­że i foto­gra­fia rekla­mo­wa, produktowa

Wyko­nu­ję rów­nież zdję­cia repor­ta­żo­we z róż­nych imprez — ple­ne­ro­wych, klu­bo­wych, kon­fe­ren­cji itp. Doku­men­ta­cje foto­gra­ficz­ne, zdję­cia kata­lo­go­we i pro­duk­to­we. Zdję­cia na kon­kret­ne zamó­wie­nia do kalen­da­rzy, publi­ka­cji albu­mo­wych i dru­ków ulotnych.

wię­cej
Prze­czy­taj

Leśkowe opowieści

Jeśli chcesz poczy­tać coś śmiesz­ne­go o zie­lo­nym smo­ku to zagląd­nij ne Leś­ko­we opowieści
Prze­czy­taj