Andrzej SkibickiAndrzej Skibicki — fotograf

uro­dzo­ny w 1959 roku,
obec­nie właściciel
Pra­cow­ni Wydaw­ni­czo-Foto­gra­ficz­nej APLA.

Foto­gra­fu­je już ponad 45 lat.

Miło­śnik gór, jaskiń, pie­szych wędró­wek, pej­za­ży i kli­ma­tycz­nych portretów.

Autor wystaw i ilu­stra­cji do wie­lu ksią­żek i albumów

WSPÓŁPRACUJEMY Z:

Wizaż i makijaż

Wspaniałe makijaże zapewnia nam

METAMORFOZA
Edyta Fiołek

Korczyna, ul. Słoneczna 26
tel: 734 830 141

Metamorfoza na Facebooku

Ubrania i rekwizyty

Szalone kreacje
i rekwizyty to zasługa
wypożyczalni

NARNIA

Krosno, ul. Okrzei 56,
tel. 662 405 285

NARNIA na Facebooku

Rekwizyty, dodatki, meble

Rekwizyty
dostarcza nam

1001 DROBIAZGÓW

Krosno, ul. Wojska Pol. 11,
tel. 600 777 321

1001 drobiazgów na Facebooku

Poszu­ku­ję modelek/kobiet do reali­za­cji kil­ku zleceń

Jeśli jesteś atrak­cyj­ną kobietą/dziewczyną i speł­niasz poszcze­gól­ne wyma­ga­nia to napisz do mnie. Na eta­pie wstęp­nym nie wyma­gam duże­go doświad­cze­nia ale jeśli tako­we posia­dasz to będzie nam się łatwiej pracowało.

Wyma­ga­nia do poszcze­gól­nych projektów:

wię­cej

Sesje pry­wat­ne, oko­licz­no­ścio­we, pamiątkowe

Wyko­nu­je­my rów­nież sesje pry­wat­ne, rodzin­ne na zamó­wie­nie. Tema­ty­ka zgod­nie z wyma­ga­nia­mi klien­ta. War­to mieć uwiecz­nio­ną mło­dość, rado­sne chwi­le. A jeśli war­to to powin­no być to dobrze wyko­na­ne. Zapew­nia­my dosko­na­łą jakość i podej­mie­my się nawet wyma­ga­ją­cych projektów.

wię­cej

Repor­ta­że i foto­gra­fia rekla­mo­wa, produktowa

Wyko­nu­ję rów­nież zdję­cia repor­ta­żo­we z róż­nych imprez — ple­ne­ro­wych, klu­bo­wych, kon­fe­ren­cji itp. Doku­men­ta­cje foto­gra­ficz­ne, zdję­cia kata­lo­go­we i pro­duk­to­we. Zdję­cia na kon­kret­ne zamó­wie­nia do kalen­da­rzy, publi­ka­cji albu­mo­wych i dru­ków ulotnych.

wię­cej