Nie przy­wo­zi­my na sesję „obsta­wy” chy­ba, że uzgod­ni­li­śmy to wcze­śniej. Oczy­wi­ście może Cię ktoś przy­wieźć i ode­brać z sesji. Te regu­ły nie doty­czą mode­lek poni­żej 16 lat.