Project Description

Czte­ry, kla­sycz­ne, łem­kow­skie cer­kwie. Kremp­na, Kotań, Świąt­ko­wa Mała i Świąt­ko­wa Wiel­ka. Wszyst­kie obec­nie są kościo­ła­mi kato­lic­ki­mi. Trzy pierw­sze dzię­ki deter­mi­na­cji miesz­kań­ców wyre­mon­to­wa­ne. Ostat­nia, w Świąt­ko­wej Wiel­kiej wyma­ga jak naj­szyb­sze­go odremontowania.