Project Description

Roz­to­cze to kra­ina pięk­nych zakąt­ków, lasów, szem­rzą­cych poto­ków. War­to foto­gra­fo­wać tu we wcze­snych ran­nych godzi­nach. Mgieł­ki, przej­rzy­sta woda, zwierzęta.