Project Description

Kremp­niań­skie Para­dy Histo­rycz­ne mają swój począ­tek w 1999 roku. W tym (2013) roku to już XII edy­cja tego wyda­rze­nia. Para­dy odby­wa­ją się regu­lar­nie w 3 nie­dzie­lę lip­ca. Orga­ni­za­to­ra­mi są wła­ści­cie­le staj­ni „Rumak”- Bar­ba­ra i Dariusz Miel­czar­ko­wie. Bli­skość całej sce­ny umoż­li­wia dogod­ne foto­gra­fo­wa­nie choć stra­te­gicz­ne miej­sce war­to zająć wcze­śniej ze wzglę­du na dużą licz­bę widzów.