Zawsze poda­ję model­ce jak ma do mnie doje­chać lub lub w zależ­no­ści od tego skąd przy­jeż­dża uma­wiam się w okre­ślo­nym miej­scu i odbie­ram model­kę z auto­bu­su, busa, pocią­gu itp.

Przy­jeż­dżaj na sesję punk­tu­al­nie zgod­nie z wcze­śniej­szy­mi uzgod­nie­nia­mi. Jeśli z przy­czyn loso­wych nie możesz przy­je­chać, lub się spóź­nisz to mnie o tym poin­for­muj. Numer tele­fo­nu do mnie jest na stro­nie i zawsze moż­na zadzwo­nić lub wysłać wia­do­mość. Wymów­ki typu: zaspa­łam, coś mi wypa­dło nie są dla mnie wiarygodne.

Jeśli się wyda­rzy­ło coś co może prze­szko­dzić w wyko­na­niu zapla­no­wa­nych zdjęć (upa­dek na śli­skim i w związ­ku z tym sinia­ki, jakieś uczu­le­nie itp.) to daj mi znać i zoba­czy­my czy jest sens spo­tka­nia się w tym ter­mi­nie. Ewen­tu­al­nie usta­li­my inny.