Jeśli zgod­nie z usta­le­nia­mi możesz wyko­rzy­sty­wać zdję­cia z sesji do celów nie­ko­mer­cyj­nych to pamię­taj, że MUSZĄ być pod­pi­sa­ne zgod­nie z wyma­ga­nia­mi auto­ra. NIE WOLNO ci w jaki­kol­wiek spo­sób w te zdję­cia inge­ro­wać (obra­biać, kadro­wać itp.). Możesz co naj­wy­żej zmniej­szać je dosto­so­wu­jąc do wymo­gów kon­kret­ne­go ser­wi­su inter­ne­to­we­go. Doty­czy to każ­de­go serwisu.