Time for print — Pozo­wa­nie za zdję­cia z dużym naci­skiem na pozo­wa­nie. Jeśli nie masz za sobą żad­nej pro­fe­sjo­nal­nej sesji to na 99% nie potra­fisz pozo­wać. Dla­cze­go miał­bym Ci zro­bić sesję TFP. Prze­ko­naj mnie.