Referencje i opinie

/Referencje i opinie
Referencje i opinie2014-05-31T10:22:03+02:00

Jeśli miałaś okazję ze mną współpracować to zostaw po sobie ślad w postaci referencji, komentarza lub opinii. Nawet jeśli nie byłaś zadowolona z sesji ze mną to też napisz.

9 komentarzy

 1. Jola Z (modelka) 25/07/2013 at 10:13

  Świet­nie mi się z Andrze­jem pra­cu­je. Wszyst­ko jasno i kla­row­nie tak, że wiem dokład­nie o co cho­dzi. Foto­graf z nie­zwy­kły­mi wizja­mi i pasją. Pole­cam wszyst­kim doświad­czo­nym i mniej doświad­czo­nym model­kom.

 2. Aleksandra 25/07/2013 at 14:36

  Prze­mi­ły foto­graf z pasją. Robi wszyst­ko, by zdję­cia wyszły jak naj­le­piej. Pro­fe­sjo­na­li­sta w każ­dym calu, ma ślicz­ne­go kota xD

 3. Magdalena K. 25/07/2013 at 18:22

  Bar­dzo doświad­czo­ny foto­graf, prze­sym­pa­tycz­ny! Dużo uczy, a zdję­cia mówią same za sie­bie. Wszyst­ko odby­wa się bez stre­su. Jak naj­bar­dziej pole­cam!!

 4. Jolanta L 26/07/2013 at 14:28

  Jestem bar­dzo zado­wo­lo­na z współ­pra­cy, świet­ny foto­graf, pełen pro­fe­sjo­na­li­zmu. bar­dzo miły i słu­ży rada­mi. Jak naj­bar­dziej pole­cam! 🙂

 5. Milky 26/07/2013 at 15:02

  Uda­na współ­pra­ca, któ­rą będę miło wspo­mi­nać. Zde­cy­do­wa­nie Andrzej to foto­graf, któ­ry wie­le zro­bi, aby poka­zać na zdję­ciach emo­cje. Otwar­ty na nie­stan­dar­do­we rze­czy, kon­kret­ny i słow­ny. A do tego jest god­ny zaufa­nia, co dzia­ła na duży plus.

 6. Iza 26/07/2013 at 23:08

  Andrzej to praw­dzi­wy pro­fe­sjo­na­li­sta. Jako pierw­szy poka­zał mi, o co napraw­dę cho­dzi w mode­lin­gu. Dał mi wie­le cen­nych rad. Sesje u nie­go to czy­sta przy­jem­ność, a jeśli cho­dzi o sty­li­za­cje, to nie moż­na narze­kać na mono­to­nię! 🙂

 7. A.Z.Chmiel 28/07/2013 at 20:53

  Pole­cam współ­pra­cę z Andrze­jem! Na sesjach z nim nie moż­na sie nudzić, zawsze dzie­je się coś cie­ka­we­go, a do tego nigdy nie bra­ku­je psy­cho­lo­gicz­nych roz­mów, któ­re tak uwiel­biam. Był moim pierw­szym foto­gra­fem i wie­le mnie nauczył. Efek­ty są rewe­la­cyj­ne:)

 8. malutkacholera 28/07/2013 at 21:06

  Gorą­co pole­cam Andrze­ja. Słow­ny kon­kret­ny facet, któ­re­mu moż­na zaufać.

  Nauczy Was grać przed obiek­ty­wem, da świet­ne rady i nakar­mi pysz­nym obiad­kiem:)

  Sesja z nim to wspa­nia­ła przy­go­da i czy­sta przy­jem­ność.

 9. Weronika 16/11/2013 at 13:36

  Pan Andrzej to zna­ko­mi­ty foto­graf, któ­ry wie cze­go chce i wie w jaki spo­sób to osią­gnąć. Zna­ko­mi­ta atmos­fe­ra na sesji plus zaba­wa daje świet­ne efek­ty pra­cy. Foto­graf god­ny pole­ce­nia i zaufa­nia 🙂

Comments are closed.