Realizacje

/Realizacje
Realizacje2017-02-06T18:58:26+01:00

Będę tu zamieszczał realizacje swoich reportaży, sesji tematycznych i innych pomysłów.

2013 – 08-03T11:51:38+01:00

Cztery cerkwie

Czte­ry, kla­sycz­ne, łem­kow­skie cer­kwie. Kremp­na, Kotań, Świąt­ko­wa Mała i Świąt­ko­wa Wiel­ka. Wszyst­kie obec­nie są kościo­ła­mi kato­lic­ki­mi. Trzy pierw­sze dzię­ki deter­mi­na­cji miesz­kań­ców wyre­mon­to­wa­ne. Ostat­nia, w Świąt­ko­wej Wiel­kiej wyma­ga jak naj­szyb­sze­go odre­mon­to­wa­nia.

2014 – 05-31T10:24:20+01:00

Parada historyczna Krempna 2012

Kremp­niań­skie Para­dy Histo­rycz­ne mają swój począ­tek w 1999 roku. W tym (2013) roku to już XII edy­cja tego wyda­rze­nia. Para­dy odby­wa­ją się regu­lar­nie w 3 nie­dzie­lę lip­ca. Orga­ni­za­to­ra­mi są wła­ści­cie­le staj­ni „Rumak”- Bar­ba­ra i Dariusz Miel­czar­ko­wie. Bli­skość całej sce­ny umoż­li­wia dogod­ne foto­gra­fo­wa­nie choć stra­te­gicz­ne miej­sce war­to zająć wcze­śniej ze wzglę­du na dużą licz­bę widzów.

2014 – 05-31T10:24:31+01:00

Parada historyczna Krempna 2013

Kremp­niań­skie Para­dy Histo­rycz­ne mają swój począ­tek w 1999 roku. W tym (2013) roku to już XII edy­cja tego wyda­rze­nia. Para­dy odby­wa­ją się regu­lar­nie w 3 nie­dzie­lę lip­ca. Orga­ni­za­to­ra­mi są wła­ści­cie­le staj­ni „Rumak”- Bar­ba­ra i Dariusz Miel­czar­ko­wie. Bli­skość całej sce­ny umoż­li­wia dogod­ne foto­gra­fo­wa­nie choć stra­te­gicz­ne miej­sce war­to zająć wcze­śniej ze wzglę­du na dużą licz­bę widzów.