Andrzej SkibickiAndrzej Ski­bicki — fotograf

uro­dzony w 1959 roku,
obec­nie wła­ści­ciel
Pra­cowni Wydawniczo-Fotograficznej APLA.

Foto­gra­fuje już ponad 35 lat.

Miło­śnik gór, jaskiń, pie­szych wędró­wek i… pięk­nych kobiet.

Autor wystaw i ilu­stra­cji do wielu ksią­żek i albumów

Poszu­kuję modelek/kobiet do reali­za­cji kilku zleceń

Kamila

Jeśli jesteś atrak­cyjną kobietą/dziewczyną i speł­niasz poszcze­gólne wyma­ga­nia to napisz do mnie. Na eta­pie wstęp­nym nie wyma­gam dużego doświad­cze­nia ale jeśli takowe posia­dasz to będzie nam się łatwiej pracowało.

Wyma­ga­nia do poszcze­gól­nych projektów:

Sesje pry­watne, oko­licz­no­ściowe, pamiątkowe

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wyko­nu­jemy rów­nież sesje pry­watne, rodzinne na zamó­wie­nie. Tema­tyka zgod­nie z wyma­ga­niami klienta. Warto mieć uwiecz­nioną mło­dość, rado­sne chwile. A jeśli warto to powinno być to dobrze wyko­nane. Zapew­niamy dosko­nałą jakość i podej­miemy się nawet wyma­ga­ją­cych pro­jek­tów.
Współ­pra­cuję ze świet­nymi sty­li­stami i wizażystkami.

Repor­taże:

krempna-6

Wyko­nuję rów­nież zdję­cia repor­ta­żowe z róż­nych imprez — ple­ne­ro­wych, klu­bo­wych, kon­fe­ren­cji itp. Doku­men­ta­cje foto­gra­ficzne, zdję­cia kata­lo­gowe i pro­duk­towe. Zdję­cia na kon­kretne zamó­wie­nia do kalen­da­rzy, publi­ka­cji albu­mo­wych i dru­ków ulot­nych.

Prze­czy­taj

Leś­kowe opowieści

Jeśli chcesz poczy­tać coś śmiesz­nego o zie­lo­nym smoku to zagląd­nij ne Leś­kowe opowieści
Prze­czy­taj